Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2019-11-18 14:24:46
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o nowy terminie załatwienia sprawy w postępowaniu administarcyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2019-11-18 14:17:40
  ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2019-11-18 11:17:52
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wydaniu postanowienia o powołaniu biegłego w celu dokonania weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko i sporządzenia opinii dotyczącej oceny wpływu na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki.
2019-11-08 12:12:22
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o nr ewid. 850/2 położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Przesmyki polegającej na realizacji zamierzenia Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – budowie wiaty na terenie Zespołu dworsko-parkowego z połowy XIX w. wpisanego pod nr rej.: A-336 z 30.12.1983 r.
2019-11-05 14:39:17
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o nr ewid. 850/2 i na działce o nr ewid. 1125/6, położonych w miejscowości Dąbrowa, gmina Przesmyki, polegającą na budowie wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej tj. socjalno-administracyjny i wystawienniczy z pokojami noclegowymi, z częścią gospodarczą i magazynową oraz budowie kładki widokowej pomiędzy dwoma cyplami zbiornika wodnego, dla potrzeb MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE, na terenie ZESPÓŁU DWORSKO- PARKOWEGO Z POŁOWY XIX w. wpisanego pod nr rej.: A-336 z 30.12.1983 r.
2019-10-07 12:10:38
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o przekazaniu ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie i opieszałość w załatwieniu sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki.
2019-09-17 14:44:26
  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o nowym terminie załatwienia sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2019-08-30 14:00:32
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2019-08-21 12:58:07
  ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przesmyki
2019-08-07 15:52:55
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach o nr ewid. 850/2 i 1125/6 położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Przesmyki polegającej na realizacji zamierzenia Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – budowie budynku oficyny spełniającego rolę budynku gospodarczego, magazynowego, wystawienniczego oraz socjalno-administracyjnego z poddaszem użytkowym przeznaczonym na pokoje gościnne oraz budowie kładki widokowej na terenie Zespołu dworsko-parkowego z połowy XIX w. wpisanego pod nr rej.: A-336 z 30.12.1983 r.
2019-08-02 13:06:14
  ...więcej

Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 133/2, położonej w miejscowości Tarkówek, gmina Przesmyki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
2019-06-26 15:17:28
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o przekazaniu ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie i opieszałość w załatwieniu sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2019-06-12 11:57:09
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o powołaniu biegłego celem dokonania weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko i sporządzenia opinii dotyczącej oceny wpływu na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2019-06-11 15:32:14
  ...więcej

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY PRZESMYKI ZA 2018 ROK
2019-06-03 11:42:03
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Przesmyki przedstawia Radzie Gminy w Przesmykach Raport o stanie Gminy Przesmyki za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r. R  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2019-05-23 13:25:37
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki.
2019-05-14 09:41:51
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o nr ewid. 850/2 położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Przesmyki polegającej na realizacji zamierzenia MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE – wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej tj. socjalno-administracyjny i wystawienniczy z pokojami noclegowymi, wystawienniczy z częścią garażową i magazynową na muzealia w tym pokojami noclegowymi dla pracowników oraz wystawienniczy w zakresie wystaw czasowych, w tym pokazów zwierząt żywych i pokazów płodów rolnych oraz budowie indywidualnej oczyszczalni ścieków o przep. do 20m3 na dobę na terenie ZESPÓŁU DWORSKO- PARKOWEGO Z POŁOWY XIX w. wpisanego pod nr rej.: A-336 z 30.12.1983r.
2019-05-08 12:04:48
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki.
2019-04-25 11:45:18
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Przesmyki dotyczące usuwania awarii kolektorów słonecznych
2019-04-18 11:18:39
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 128
następne